L'avi Franciscu

L’avi Franciscu

 

Creo que hace un año, más o menos, que mi hija me dijo que esperaba una criatura y, por lo tanto supe que íbamos a ser abuelos. Me cuesta un poco recomponer lo que me pasó en ese momento, por la cabeza y por el cuerpo. Pero no recuerdo una sacudida extraordinaria. Creo que simplemente entendí el mensaje, supe que me había dicho pero no fui capaz de ir más allá.

Pasaron las semanas y el cuerpo de mi hija fue cambiando. Hablábamos más del tema en casa. Nos preguntábamos si sería un niño o una niña. Deseábamos que todo fuera bien, eufemismo de que la salud de la madre y la de la futura criatura estuvieran garantizadas. Hubo un día en que el embarazo pudo ser hecho público. Ahí ya me recuerdo más activo, más emocionado compartiendo con hermanos y amigos la noticia. Era empezar a ejercer de abuelo. Un papel nuevo y probablemente el último papel importante que vaya a ejercer en esta vida.

Era una sensación extraña, pero fascinante, ver como avanzaba el embarazo, ver a mi hija y a su pareja felices preparando ese futuro. Pintando la habitación, pensando un nombre para niña y para niño, cuidando la dieta y sobrellevando los consejos de todos los que les rodeábamos.

Y hubo un día, o mejor dicho una madrugada, en que el teléfono sonó. Estaba de parto. Me fue inevitable acordarme de los días de los dos partos en que nacieron mis hijas. En el primero en el que estuve solo esperando en una sala de espera de la residencia de Pamplona que finalizara el parto y el otro en un largo viaje, que fue de los más rápidos, en coche desde La Llacuna a Pamplona para llegar tarde. Estaba nervioso. Era el momento del máximo riesgo y de desvelar si todo “iba bien”. Que era una niña ya lo sabíamos. De todas formas me recuerdo ese día observando a padres y futuros abuelos esperando noticias. Hablando con los consuegros, ellos ya abuelos estrenados pero esperando la primera nieta del hijo pequeño. En un espacio físico nada confortable, ni en lo físico ni en lo estético ni en lo íntimo, compartíamos sentimientos encontrados de felicidad los que todo nos había ido bien con aquellos que debían lidiar con una mala noticia con los que simplemente pasaban por allí. Ese pasillo, sala de espera, lugar de primera felicidad o de intenso dolor quedó allí para los del futuro inmediato que se atropellaba a sí mismo.

Ya hace más de cinco meses que estrenamos la abuelidad. Seguiré en singular, pero estamos absolutamente felices. Ver que la niña está bien, que es feliz, que mi hija y su compañero ejercen con serenidad y felices su papel de madre y padre es maravilloso. Que la tía disfruta con la felicidad de su sobrina y de su hermana. Es como un torbellino de paz. Frases muy usadas vuelven a cobrar fuerza, hay que aprender a disfrutar cada día de aquello que nos llena y nos reporta felicidad.

Una de las primeras cosas que hice, a los dos o tres días del nacimiento, fue afeitarme una media barba que llevaba desde hacía un par de años. Quería que mi nieta no tuviera ningún reproche a hacerme cuando le diera besos. No dije por qué lo hice pero me pillaron al momento. Seguro que no era el primero que lo hacía, pero si fue mi primer gesto visible por ella.

Y desde entonces estamos aprendiendo a ejercer de abuelos. A equilibrar el deseo de ver a la nieta y la hija, con el deseo de no entrometerse en la vida de una familia joven. Si el resultado es bueno o no, no nos toca a nosotros decirlo, pero sí que es un intento en el que estamos con plena convicción. Los modelos que tenemos son los que son. Y la imagen de mis padres me viene a la cabeza más de una vez. Y entre las cosas que nunca les podré reprochar y que recordaré con cariño y agradecimiento es que siendo el único de cinco hijos que vivía en Barcelona como ellos, jamás nos sentimos invadidos, sino profundamente respetados en nuestro espacio vital. En otras cosas deberé modificar el modelo que recuerdo, pero eso vendrá más adelante.

Cuando muchos días recibimos una foto de la niña jugando, comiendo, durmiendo, la ternura que me llena es tan grande que me acerca a una felicidad que no emborracha, que no enmascara lo que pasa a nuestro alrededor, pero que me llena de sensaciones y sentimientos agradables.

Yo conocí sólo a uno de mis abuelos, al abuelo Franciscu. Mi nieta también tendrá su avi Franciscu. Me apetecía deciros todo esto. Y no descarto que dentro de unos meses me repita como la cebolla y os aburra con más historietas de abuelo. Será lo que tiene la edad.

Barcelona, 19 de noviembre de 2014

 

 

 

 

L’avi Franciscu

 

 

 

Ara deu fer un any més o menys que la meva filla em va dir que esperava una criatura i, així, vaig saber que seríem avis. Em costa una mica recompondré el que em va passar pel cap i pel cos en aquell moment. Però no recordo una sacsejada extraordinària. Crec que tan sols vaig entendre el missatge, vaig saber el que m’havia dit però no vaig saber anar més lluny.

 

Varen passar les setmanes i el cos de la meva filla anava canviant. Parlàvem més del tema a casa. Ens preguntàvem si seria un nen o una nena, Desitjàvem que tot anés bé, eufemisme sobre el fet que la salut de la mare i de la futura criatura estesin garantides. I va haver un dia en el que l’embaràs es va poder fer públic. Aquí ja em recordo més actiu, més emocionat compartint amb els meus germans i amics la noticia. Era com començar a exercir d’avi. Un paper nou i probablement el darrer paper important que em queda per exercir a la vida.

 

Era una sensació estranya, però fascinant, veure com avançava l’embaràs, veure la meva filla i la seva parella feliços preparant aquest futur. Pintant l’habitació, pensant noms per a nen i per a nena, cuidant la dieta i entomant amb tranquil·litat els consells de tots els qui els rodejàvem.

 

I va haver un dia, o més exactament una matinada, en que va sonar el telèfon. Estava de part. Em va ser inevitable recordar els dies dels dos parts en que varen néixer les meves filles. En el primer vaig estar sol esperant a una sala d’espera de la residencia de Pamplona a que finalitzés el part i l’altra un llarg viatge, que va ser dels més ràpids, en cotxe des de La Llacuna a Pamplona per arribar tard. Estava nerviós. Era el moment de més risc i de desvetllar si tot “anava bé”. Que era una nena ja ho sabíem. Em recordo aquest dia observant a pares i futurs avis esperant notícies. Parlant amb els consogres, ells ja estrenats com a avis però esperant la primera neta del fill petit. A un espai físic gens confortable , ni en el físic ni en l’estètic ni en l’intimitat. Compartíem sentiments contradictoris de felicitat els qui tot ho havíem tingut bé front aquell que havien d’assumir una mala noticia i amb els qui tan sols passaven per enllà. Aquest passadíe, sala d’espera, lloc de primera felicitat o d’intens dolor va quedar allà per als qui estàven a punt de viure el seu futur immediat atropellant-se a ell mateix.

 

Ja fa més de cinc mesos que varem estrenar com a avis. Continuaré en singular, però som absolutament feliços de ser-ho. Veure que la nena està bé, que és feliç, que la meva filla i el seu company exerceixen amb serenitat i felicitat el seu paper de mare i pare es meravellós. Que la tieta gaudeix amb la felicitat de la seva neboda i de la seva germana. És com un remolí de pau. Frases molt gastades tornen a prendre força, cal aprendre a gaudir cada dia d’allò que ens omple i ens dona felicitat.

 

Una de les primeres coses que vaig fer, als dos o tres dies del naixement, va ser afaitar-me la mitja barba que portava des de feia un parell d’anys. Volia que la meva neta no tingués cap greuge a fer-me quan li fes petons. No vaig explicar perquè ho feia però em varen enxampar al primer minut. Segur que no era el primer que ho feia, però si que va ser el meu primer gest visible cap a ella.

 

I des d’aquell moment estem aprenent a exercir d’avis. A equilibrar el desig de veure la neta i la filla, amb el desig de no ficar-se  de més a la vida d’una família jove. Si el resultat és bo o no , no ens toca dir-ho a nosaltres, però si que és un intent en el que hi som amb total convicció. Els models que tenim són els que són. I la imatge dels meus pares em ve al cap més d’un cop. I entre les coses que mai els podré retreure i recordaré amb afecte i agraïment és que essent l’únic dels cinc fills que vivia a Barcelona com ells, mai no ens varem sentir envaïts, sinó profundament respectats en el nostre espai vital. En altres coses hauré de modificar el model que recordo, però això serà més endavant.

 

Quan mols dies, ara, rebem una foto de la nena jugant, menjant, dormint, la tendresa que m’omple és tan gran que m’apropa a una felicitat que no emborratxa, que no amaga el que passa al nostre voltant, però que m’omple de sensacions i de sentiments agradables.

 

Jo només vaig conèixer a un dels meus avis, l’avi Franciscu. La meva neta també tindrà el seu avi Franciscu.

 

Em venia de gust dir-vos tot això. I no descarto que d’aquí a uns mesos em repeteixi com la ceba i us avorreixi amb més històries d’avi. Serà el que té fer-se gran.

 

 

 

Barcelona, 19 de novembre de 2014

 

 

 

 

 

 

Escribir un nuevo comentario: (Haz clic aquí)

123miweb.es
Caracteres restantes: 160
Aceptar Enviando...

Mila | Respuesta 24.11.2014 21:26

Paco es muy bonito el texto y además muy personal. Con la que está cayendo es como una burbuja con la que desconectar. me alegro por vosotros.
Mila

Roser i Ramon | Respuesta 24.11.2014 11:13

Ens sentim molt identificats en tot el que escrius. És importànt l'equilibri entre acompanyar i donar suport, i no invadir i respectar la privacitat. Avis 2014.

JORDI | Respuesta 22.11.2014 08:24

Caray Paco ( avi Franciscu ) quans nous sentiments afloren eeehhh ....toques el tema familia....no invasiva....perfecta ¡ Molts petons a l´avia Lourdes ¡¡

Antonio | Respuesta 21.11.2014 21:45

L'avi Francisco y sobretodo, la nieta Nerea que tiene a su yayo y a todos los que la conocemos encandilados. Ya veréis las historias que de ella se contarán...

Laura | Respuesta 21.11.2014 20:49

Ser tía abuela no tiene tanta fama, pero también produce mucha emoción, no te creas. Me encanta ver como la familia crece y así nunca envejece.

Fina i Albert | Respuesta 21.11.2014 20:28

Hola Paco,
L'Albert i jo em llegit plegats el teu escrit, ens ha agradat i emocionat, serà perquè ens sentim identificats en moltes de les coses que expliques.

juliofo | Respuesta 21.11.2014 20:24

touche!
laijdrgir bgohbghfb liu arfpiufpuhf... No me salen las palabras para lo que quiero decir. Quizás felicidades. Quizás envidia. Quizás...

Gloria | Respuesta 21.11.2014 19:48

Gracias por compartir! Y es que , ademas, la nieta es una preciosidad...

Maria | Respuesta 21.11.2014 19:16

Sabios los abuelos: enhorabuena! Algo muy renovador en el nacimiento y crecimiento de los bebés, nos permite regresar para darnos cuenta que todo tiene sentido.

Conxi | Respuesta 21.11.2014 19:16

No quiero dejar de felicitar a toda la familia y a la madre de la madre, porque esta niña es "vida de su vida"

Ver todos los comentarios

Comentarios

03.03 | 09:12

Aquest blog és per estar ben orgullós, un espai tan íntim i tan compartit. Felicitats

...
02.03 | 16:22

M'encanta la teva lucidesa i sinceritat en aquest text. Tot i que encara no he fet el pas, em sento molt proper i identificat.

...
01.03 | 21:00

Visitar als amics de comarques podria ser una activitat satisafactòria, pels amics de comarques, sens dubte ho seria.....

...
01.03 | 10:12

En esta nueva etapa no es baladí tener una pequeña actividad "semi-intelectual", relacionada o no con la trayectoria profesional anterior (en tu caso PAUMA)

...